Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Introductie

Deze Bezoekvoorwaarden van de Stichting Het Nieuwe Instituut, hierna: ‘Het Nieuwe Instituut’ zijn van toepassing op elk bezoek aan haar gebouwen, alsook op alle door Het Nieuwe Instituut georganiseerde activiteiten, tentoonstellingen en bijeenkomsten. Ook gelden deze Bezoekvoorwaarden op door derden in de gebouwen van Het Nieuwe Instituut georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten.

Het Nieuwe Instituut vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn en een ruimte te bieden waar iedereen zich welkom voelt. Het Nieuwe Instituut spant zich in om elk bezoek naar tevredenheid en met inachtneming van de optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker te laten verlopen. 

Definities

Het Nieuwe Instituut
Onder ‘Het Nieuwe Instituut’ wordt verstaan de organisatie die de gebouwen beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, rondleiders, medewerkers F&B, de afdeling Hospitality en beveiliging alsmede overige functionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

De Gebouwen
Onder “de Gebouwen” wordt verstaan het geheel van ruimten gelegen te Rotterdam aan het Museumpark 25 o.a. bestaande uit de tentoonstellings- en evenementenruimten, de museumwoning Huis Sonneveld met bijbehorende tuin, het Research Centre, het café, het terras, de publiek toegankelijke tuin (De Nieuwe Tuin), de overige buitenruimtes en het depot. 

Het Instituut
Onder ‘het Instituut” wordt verstaan de gebouwen met uitzondering van de boekwinkel.

De Bezoeker
Onder `Bezoeker' wordt verstaan: iedereen die de gebouwen betreedt en/of een tentoonstelling bezoekt of als gast op uitnodiging een activiteit bijwoont die door Het Nieuwe Instituut of door derden met toestemming van Het Nieuwe Instituut in de gebouwen wordt georganiseerd. 

Evenementen
Onder “Evenement” wordt verstaan een feestelijke en/of zakelijke activiteit, een receptie of een presentatie, een en ander in de ruimste zin van het woord, die plaatsvindt in de gebouwen. 

Gedragscode
Onder “Gedragscode” wordt verstaan de binnen het Instituut geldende regels die ertoe dienen om elke bezoeker zich veilig en prettig te laten vinden bij het Nieuwe Instituut (Zie:https://hetnieuweinstituut.nl/gedragscode). 

Huisregels
Onder “Huisregels” wordt verstaan de regels die van toepassing zijn op opdrachten aan aannemers, installateurs en derden die werkzaamheden uitvoeren aan en in de gebouwen, aan de installaties of op of in het terrein van Het Nieuwe Instituut. 

Bezoekvoorwaarden
Onder de Bezoekvoorwaarden worden verstaan deze algemene bezoekvoorwaarden van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam, zoals deze te vinden zijn op de website van Het Nieuwe Instituut en beschikbaar zijn bij de balie van de gebouwen. 

Privacy verklaring
Onder de Privacyverklaring wordt verstaan de geldende privacy statement van Het Nieuwe Instituut zoals die te vinden is op de websitehttps://hetnieuweinstituut.nl/privacyverklaring.

De voorwaarden

1. Toegang en toepasselijkheid van de Bezoekvoorwaarden

Artikel 1.1
Op het moment dat een Bezoeker de Gebouwen betreedt, hetzij als betalende Bezoeker hetzij als gast, wordt deze Bezoeker geacht met Het Nieuwe Instituut een overeenkomst te zijn aangegaan waarop deze Bezoekvoorwaarden van toepassing zijn. Ook zijn de Bezoekvoorwaarden van toepassing op alle activiteiten binnen Het Nieuwe Instituut of dit nu gaat om het bezoek aan een activiteit van Het Nieuwe Instituut of van een derde, zoals in het geval van zaalverhuur, (boek)winkelbezoek en dergelijke. 

Artikel 1.2
Voor derden die werkzaamheden uitvoeren aan en in de Gebouwen, aan de installaties of op de terreinen van het Instituut gelden speciale Huisregels (vindplaats online toevoegen). 

Artikel 1.3
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet dat er ook andere (contractuele) voorwaarden van Het Nieuwe Instituut naast de Bezoekersvoorwaarden kunnen gelden.  Mocht er strijd tussen verschillende regels bestaan, gaan de voor een bijzondere activiteit geldende specifieke voorwaarden voor op de Bezoekvoorwaarden.

Artikel 1.4
Zo lang als er maatregelen in verband met Covid19 gelden, en de musea geopend zijn, dienen Bezoekers van het Instituut zich te houden aan het geldende Protocol met maatregelen dat Het Nieuwe Instituut hanteert. Dit Protocol is te vinden op de website van Het Nieuwe Instituut en verkrijgbaar bij de balie van de receptie. 

Het Protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en op de aanbevelingen van de Museumvereniging. Bezoekers dienen er rekening mee te houden dat tijdens de periode dat dit Corona Protocol geldt, de openingstijden van het Instituut kunnen worden aangepast en er sprake is van een maximum aantal Bezoekers. Afhankelijk van de op het moment van bezoek geldende regelgeving dienen Bezoekers vooraf een tijdslot voor hun bezoek te registreren. 

2. Kaartverkoop en toegang tot het Instituut

Artikel 2.1
Elke Bezoeker dient wanneer deze in het Instituut aanwezig is bij tentoonstellingen of evenementen waarvoor een toegangsprijs geldt, te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Een Bezoeker heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen en paden.

Artikel 2.2
De Bezoeker is te allen tijde verplicht om het toegangsbewijs en een eventuele voucher of kaart die recht geeft op korting op de toegangsprijs, te tonen aan de medewerkers van Het Nieuwe Instituut.  Indien de Bezoeker houder is van een Museumkaart, dient de Bezoeker deze bij zich te hebben en bij de aankoop van het toegangsbewijs te kunnen tonen.  

Artikel 2.3
De Bezoeker heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat deze Bezoeker het Instituut betreedt.
Indien een Bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de Bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt ook geen restitutie van de toegangsprijs plaats. 

Artikel 2.4
De (potentiële) Bezoeker kan de toegang tot het Instituut worden ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Het Nieuwe Instituut of een daartoe door Het Nieuwe Instituut bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Het Nieuwe Instituut restitueert de door de Bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de Bezoeker de Gebouwen voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de of in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor de Gebouwen geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Artikel 2.6
Alle door Het Nieuwe Instituut schriftelijk opgegeven prijzen voor Bezoekers zijn bindend. Het Nieuwe Instituut is hierbij niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

3. Toegang tot de Gebouwen en speciale voorzieningen

Artikel 3.1
Het Instituut bevindt zich in verschillende Gebouwen waaronder de locatie van de museumwoning Huis Sonneveld.

Artikel 3.2
De Bezoeker wordt bij het betreden van de Gebouwen aangeraden zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.

Artikel 3.3
Het Instituut beschikt over de hierna te benoemen voorzieningen voor Bezoekers voor wie geldt dat er sprake is van beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid. Vragen over deze voorzieningen kunnen op voorhand aan de medewerkers van Hospitality bij de balie na de ingang worden gesteld Ook is het mogelijk persoonlijke assistentie te vragen via receptie@hetnieuweinstituut.nl.

Artikel 3.4
Het Instituut is goed toegankelijk met rolstoelen, rollators, en scootmobielen. Alle tentoonstellingszalen en het Research Centre zijn per lift en via een hellingbaan bereikbaar. Huis Sonneveld is ten gevolge van de originele, historische indeling tot onze spijt niet toegankelijk met kinderwagens en rolstoelen.

Artikel 3.5
De Gebouwen zijn toegankelijk met een hulp-, zorg-, of geleidehond die onder leiding van de gebruiker staat.

Artikel 3.6
Het Instituut biedt verschillende voorzieningen voor Bezoekers met een (functie)beperking.
Zo beschikt het Instituut over een rolstoel voor Bezoekers met een (functie)beperking. Ook is er een parkeerplek beschikbaar voor Bezoekers met een (functie)beperking. Op de begane grond bevindt zich een toilet dat toegankelijk is voor Bezoekers die een rolstoel gebruiken.

Artikel 3.7
Alle toiletten in het Instituut zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht gender, identiteit of expressie.

Artikel 3.8
Kinderen, jongeren en hun families zijn van harte welkom in Het Nieuwe Instituut. Het café beschikt over kinderstoelen en er is een ruimte beschikbaar om kinderen te verschonen.

Artikel 3.9
Afhankelijk van de tentoonstellingen die er op een specifiek moment te zien zijn, kan een Bezoeker aan het Instituut soms geconfronteerd worden met grote hoeveelheden informatie in tekst en beeld, met licht, geluiden, drukke beelden en geuren. Bezoekers kunnen bij de entreebalie, bij de medewerkers van de afdeling Hospitality, informeren naar een actuele indicatie van de hoeveelheid prikkels waarmee de presentaties van dat moment gepaard gaan.

Artikel 3.10
In de galerijen van Gallery 3 is een rastervloer gelegd, waardoor de onderliggende verdieping zichtbaar is. Deze vloer voldoet aan alle eisen in termen van veiligheid, maar Bezoekers met hoogtevrees kunnen er hinder van ondervinden.

Artikel 3.11
Vrijwel alle zaalteksten en al het schriftelijke materiaal van het Instituut worden in principe tweetalig (in het Engels en het Nederlands) beschikbaar gesteld. Incidenteel wordt er project-specifiek materiaal in een andere taal aangeboden. In het geval van video’s wordt ernaar gestreefd om deze altijd aan te bieden met ondertiteling. Bij iedere activiteit wordt de voertaal vermeld. Medewerkers van de afdeling Hospitality kunnen op verzoek een nadere toelichting geven op de inhoud van teksten. Op dit moment kan het Instituut helaas nog geen vertaling in Nederlandse Gebarentaal (NGT) of andere visueel-manuele talen bieden.

4. Regels voor het verblijf in de Gebouwen

Artikel 4.1
Tijdens het verblijf in het Instituut is de Bezoeker verplicht om de Bezoekvoorwaarden op te volgen en zich te gedragen in overeenstemming met  de geldende Gedragscode, de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is tevens verplicht de aanwijzingen van medewerkers van Het Nieuwe Instituut, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, op te volgen.  

Artikel 4.2
Het is de Bezoeker o.a. verboden om in de Gebouwen:

a.    foto-, video- en filmopnamen te maken wanneer daarbij gebruik wordt gemaakt van (professionele) lampen, flitsapparatuur en/of statieven;

b.    andere Bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

c.    andere Bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, muziekspelers, boxen ofandere bronnen van geluidsoverlast; 

d.    (huis)dieren mee te nemen, behalve wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een Bezoeker met identificatiepas begeleiden;

e.    te roken;

f.     etenswaren en consumpties mee te nemen en daar te gebruiken; 

g.    aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

h.    naar het oordeel van een medewerker van het Instituut gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen/rugzakken; deze kunnen op eigen risico worden opgeborgen in daartoe door Het Nieuwe Instituut beschikbaar gestelde kluisjes, dan wel worden achtergelaten op daartoe door Het Nieuwe Instituut aangewezen plaatsen;

i.      tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd. Leraren en begeleiders van groepen zien erop toe dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken. 

Artikel 4.3
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dit vereist, kan een medewerker van het Instituut inzage verlangen in de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan deze medewerker de Bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van de Gebouwen mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële Bezoeker wordt voor het betreden van de Gebouwen gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is. Het Nieuwe Instituut zal in het geval er sprake is van diefstal, of een ander (strafbaar) incident de politie waarschuwen. 

Artikel 4.4
Wanneer een Bezoeker in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker de verdere toegang tot de Gebouwen worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

5. Foto en/of filmopnames van Bezoekers

Artikel 5.1
Tijdens Evenementen van Het Nieuwe Instituut bestaat de mogelijkheid dat van het Evenement, de deelnemers en de Bezoekers door een door het Nieuwe Instituut ingeschakelde fotograaf foto’s en/of films worden gemaakt, hierna: ‘de Opnames”. Het Nieuwe Instituut gaat ervan uit dat het maken en het gebruik van deze Opnames op haar website en/of op haar sociale media binnen haar gerechtvaardigd marketing belang valt, uiteraard met inachtneming van de privacy rechten van de betrokkenen. In voorkomende gevallen wordt aan Bezoekers op voorhand een verklaring voorgelegd bijvoorbeeld in het geval er sprake is van bijeenkomsten of het bezoek van minderjarigen. 

Artikel 5.2
Bezoekers worden bij binnenkomst geïnformeerd over de mogelijkheid van dit soort Opnames en het beoogde gebruik daarvan. Bezoekers die niet op de foto of op film wensen te komen, krijgen de mogelijkheid een rode sticker te dragen zodat de fotograaf dit weet. 

Artikel 5.3
Het Nieuwe Instituut kan uiteraard niet instaan voor foto’s die door derden, zijnde haar niet officiële fotograaf, wordt gemaakt.

6. Videobewaking

Artikel 6.1
In Het Nieuwe Instituut is een videobewakingssysteem operationeel. Het Nieuwe Instituut heeft een gerechtvaardigd belang om haar beveiligingsmedewerkers de Gebouwen te laten monitoren via dit bewakingssysteem. Dit videobewakingssysteem dient er toe om de juiste nakoming van de Bezoekvoorwaarden te monitoren en overtredingen daarvan zo snel mogelijk te constateren. Het videobewakingssysteem beschermt de Gebouwen, de collectie, de Bezoekers en de medewerkers.

Artikel 6.2
Bezoekers gaan er door betreding van de Gebouwen mee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden. De verkregen camerabeelden zullen enkel intern worden gebruikt behalve in het geval er sprake is van een overtreding van de Bezoekvoorwaarden. In dat geval heeft Het Nieuwe Instituut het recht om de beelden ter beschikking te stellen aan de politie en opsporingsdiensten danwel bijvoorbeeld de verzekeraar. De camerabeelden worden – behalve bij calamiteiten die een langere bewaring rechtvaardigen – uiterlijk binnen 4 weken na de datum van opname verwijderd en vernietigd.

7. Aansprakelijkheid van Het Nieuwe Instituut

Artikel 7.1
Het verblijf van de Bezoeker in de Gebouwen is voor eigen rekening en risico.

Artikel 7.2
Het Nieuwe Instituut is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Het Nieuwe Instituut en/of zijn medewerkers. Hierbij geldt dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen Het Nieuwe Instituut verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn en wel voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. 

Artikel 7.3
De aansprakelijkheid van Het Nieuwe Instituut wordt hierbij o.a. uitgesloten voor:

a.    schade als gevolg van het handelen of nalaten van derden, waaronder begrepen door Het Nieuwe Instituut ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

b.    schade als gevolg van het niet opvolgen van de door de medewerkers van Het Nieuwe Instituut gegeven instructies en als gevolg van het niet naleven van deze Bezoekersvoorwaarden;

c.    schade die is veroorzaakt door andere Bezoekers;

d.    schade veroorzaakt aan voertuigen van de Bezoeker.

Artikel 7.4
Het Nieuwe Instituut is nooit aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van overmacht aan de zijde van Het Nieuwe Instituut. Onder “overmacht” wordt mede verstaan elke van de wil van Het Nieuwe Instituut onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds is begrepen oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, terrorisme, oproer, een pandemie en de gevolgen daarvan, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Het Nieuwe Instituut c.q. in de Gebouwen, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend of stilgelegd openbaar vervoer.

8. Aansprakelijkheid van Bezoekers

Artikel 8.1
De Bezoeker van het Instituut is zelf aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die deze Bezoeker veroorzaakt al dan niet als gevolg van het niet naleven van deze Bezoekvoorwaarden. Deze Bezoeker vrijwaart hierbij Het Nieuwe Instituut voor aanspraken van derden ter zake. 

Artikel 8.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor het gedrag van door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn, onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, mede verantwoordelijk voor en mede aansprakelijk voor het gedrag van door hen begeleide groepsleden. 

Artikel 8.3
Derden die in de Gebouwen een evenement of bijeenkomst organiseren zullen hun gasten aan deze Bezoekvoorwaarden binden. Deze derden zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten en/of Bezoekers, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten. 

9. Persoonsgegevens

Artikel 9.1
Voor zover in het kader van deze Bezoekvoorwaarden persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit zorgvuldig en conform de regels die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Nederlandse Uitvoeringswet. Het Nieuwe Instituut verwijst voor alle informatie over dit onderwerp naar de geldende Privacy statement van Het Nieuwe Instituut die is opgenomen op haar website. In deze Privacy statement zijn ook de rechten van betrokkenen met betrekking tot verwerkingen van persoonsgegevens waarbij Het Nieuwe Instituut optreedt als verantwoordelijke, opgenomen.  

10. Gevonden voorwerpen

Artikel 10.1
Bezoekers die voorwerpen vinden dienen deze af te geven bij de balie bij de ingang. Het Nieuwe Instituut zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door Het Nieuwe Instituut, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

11. Klachten

Artikel 11.1
Het Nieuwe Instituut zal al het mogelijke doen het bezoek aan de Gebouwen of de door Het Nieuwe Instituut georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van de Gebouwen en/of door Het Nieuwe Instituut georganiseerde tentoonstellingen. Ook informeert Het Nieuwe Instituut het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De Bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 11.2
De hierna genoemde klachten zullen nooit kunnen leiden tot enige verplichting tot vergoeding van schade door Het Nieuwe Instituut aan de Bezoeker:

a.    klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Het Nieuwe Instituut;

b.    klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van de Gebouwen, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

d.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

e.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de Gebouwen. 

Artikel 11.3
Klachten over enig tentoonstellings- en activiteitenbezoek en schadevorderingen waaronder begrepen verzoeken tot restitutie van de toegangsprijs dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, Het Nieuwe Instituut schriftelijk te bereiken. Klachten en vorderingen die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. 

Artikel 11.4
Het Nieuwe Instituut onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 11.5
Het Nieuwe Instituut ontvangt graag suggesties van de Bezoeker om de dienstverlening te verbeteren. 

De Bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de balie bij de ingang van het gebouw. Dit kan ook door het opvragen van dit formulier via de website van Het Nieuwe Instituut

De persoonsgegevens van de betreffende klagers zullen enkel intern worden verwerkt in overeenstemming met het doel hiervan, namelijk het zo goed mogelijk beantwoorden en afwikkelen van de klacht, reclame of suggestie. Deze gegevens zullen zo lang worden bewaard als nodig is voor de afwikkeling van de klacht, reclame of suggestie en eventuele vragen hierover. 

12. Toepasselijk recht

Artikel 12.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en Het Nieuwe Instituut is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Het Nieuwe Instituut voortvloeien worden, wanneer een minnelijke oplossing niet mogelijk is, ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Slotbepaling

Artikel 13.1
Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

Artikel 13.2
Het Nieuwe Instituut behoudt zich de mogelijkheid voor om deze Bezoekvoorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren. De versie die te vinden is op de website van Het Nieuwe Instituut op de dag van het bezoek van het Instituut, is de versie die geldt.