Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Deze Gedragscode is een document in ontwikkeling, dat in de toekomst (in dialoog en met voortschrijdend inzicht) verder kan worden verfijnd en uitgebreid.
Voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2019.

Het Nieuwe Instituut streeft ernaar om een afspiegeling te zijn van de creatieve gemeenschappen die er gepresenteerd en gevierd worden. Het Nieuwe Instituut – hierna soms ook met ‘we’ en ‘wij’ aangeduid – schetst in de code welk gedrag er binnen het instituut toelaatbaar en ontoelaatbaar wordt gevonden, zowel online als offline. Wie deze Gedragscode overtreedt, krijgt een waarschuwing en kan naar eigen inzicht van medewerkers verzocht worden te vertrekken.

1. Op wie de gedragscode van toepassing is

Deze gedragscode is van toepassing op iedereen die bij Het Nieuwe Instituut aanwezig is en aan activiteiten deelneemt. Dit geldt ook voor sprekers, facilitators, sponsoren, vrijwilligers, medewerkers en organisatoren.

2. Waarom we er een hebben

Het Nieuwe Instituut streeft ernaar een bewuste ruimte te creëren waar alle aanwezigen van kunnen genieten zonder dat ze zich er lastig gevallen of onveilig voelen. Wij verwachten de medewerking van alle betrokkenen om gezamenlijk een veiliger omgeving te waarborgen voor iedereen.

3. Waar staat Het Nieuwe Instituut voor

- Het onderschrijven en naleven van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.
- De ondersteuning van talent en goed opdrachtgeverschap.
- De ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van onderzoek en kennis.
- Dekolonisering en inclusiviteit. Het Nieuwe Instituut gaat over 'het nieuwe' en is daarom inherent afhankelijk van een diversiteit aan stemmen.
- Het behoud van erfgoed en de verbinding van erfgoed met de vraagstukken van vandaag: zonder te weten wat eraan voorafging, is er ook niet de urgentie je te richten op het nieuwe. We willen die brug tussen heden en verleden gezamenlijk en vanuit verschillende perspectieven doen, met als doel uiteenlopende verhalen te creëren.
- Het belang van regionalisering: dit sluit aan bij onze ambitie om een sterke band te onderhouden met de mensen binnen Rotterdam en daarbuiten.

4. Wat wij van je vragen

Bij Het Nieuwe Instituut stimuleren we het volgende gedrag:
Het Nieuwe Instituut vraagt alle aanwezigen om zich voor veiligere ruimtes in te zetten; hun best te doen voor een omgeving die het instituut zo toegankelijk en comfortabel mogelijk maken en waar begripvolle innovatie wordt gekoesterd en gevoed. Ruimtes waar mensen met een veelheid aan ervaringen, achtergronden en lichamen niet alleen het gevoel hebben dat ze meedoen, maar dat zij in het middelpunt staan. We moedigen alle aanwezigen aan om actief te werken aan de ontwikkeling van ruimtes voor compassie, empathie, uitwisseling en leren.

Het volgende gedrag vinden we bij Het Nieuwe Instituut onacceptabel:

Het gebruiken van geweld tegen een ander of iemand bedreigen met geweld. Het aanzetten tot geweld tegen welk individu dan ook. Aanstootgevende of ongewenste opmerkingen, gesprekken of presentaties met betrekking tot achtergrond, gezinssituatie, geslacht, genderidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, geslacht, seksuele geaardheid, moedertaal, leeftijd, bekwaamheid, ras en/of etniciteit, geboorteland, sociaaleconomische status, religie, geografische locatie, of enige andere dimensie van diversiteit. Opzettelijke intimidatie, stalken, achtervolgen, fotograferen of opnemen zonder toestemming. Aanhoudende moedwillige verstoring van gesprekken of andere activiteiten. Ongepast fysiek of sociaal contact of seksuele aandacht.

Het Nieuwe Instituut geeft de veiligheid van gemarginaliseerde mensen voorrang boven het comfort van bevoorrechte mensen.

5. Wanneer de Gedragscode niet wordt nageleefd

Aanwezigen die verzocht wordt om op te houden met intimiderend gedrag, moeten daar direct gehoor aan geven. Neem onmiddellijk contact op met een medewerker van Het Nieuwe Instituut als je wordt lastiggevallen, merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen of andere zorgen hebt.

Als een deelnemer aan of aanwezige bij een activiteit zich schuldig maakt aan intimiderend of anderszins ontoelaatbaar gedrag, kan het personeel alle maatregelen nemen die het nodig acht, waaronder het waarschuwen van de overtreder of het zonder terugbetaling van de entreekosten verwijderen van de overtreder uit Het Nieuwe Instituut. Wanneer je bent weggestuurd mag je niet zomaar meer naar binnen.

6. Overtredingen van de Gedragscode door medewerkers

Wees niet bang om contact te zoeken met een ander personeelslid als je merkt dat een medewerker zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. Er zullen dan passende maatregelen worden genomen.

7. Feedback

Deze gedragscode is een document in ontwikkeling. Als je denkt dat er iets ontbreekt of zou kunnen worden opgehelderd, neem dan contact op met info@hetnieuweinstituut.nl.

8. Met dank aan

Bij het opstellen van deze gedragscode hebben we veel ontleend aan de Afrotech Fest Code of Conduct, die ontwikkeld is met behulp van bronnen en begeleiding van Geek Feminism, CSSConf en JSConf, de Conference Code of Conduct, en de XOXO Community Code of Conduct. Een andere inspiratiebron voor deze gedragscode zijn de Mozilla Community Participation Guidelines.

Alle content die via deze links kan worden geraadpleegd blijft eigendom van van de auteurs van het material.